Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Financiën

De Regenbooggemeente ANBI proof

ANBILOGO

Giften aan de kerkelijke gemeente zijn van harte welkom en kunnen via uw belasting aangifte als gift worden vermeld. Om deze gift bij uw aangifte te kunnen opvoeren moet u de ANBI code vermelden. In onderstaand artikel vindt u de benodigde gegevens omtrent onze wijkgemeente en de code.

FORMAT ANBI-GEGEVENS WEBSITE WIJKKERKEN

De Regenbooggemeente is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam*. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Regenbooggemeente  worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-gegevens

Giften aan de Regenbooggemeente kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u hier: https://www.protestants.amsterdam/geldzaken/anbi.html

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Cor Piening.

*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

 

 

Algemene gegevens

Naam: Cor Piening

Telefoonnummer: 020-6178418

E-mail: 

Adres: Hemsterhuisstraat 207

            1065 JZ  Amsterdam

Website: www.regenbooggemeente.nl

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de regenbooggemeente  ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 14 leden, zie zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De wijkraad bestaat uit 5] leden.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.

Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

 

Wij willen als kerkelijke gemeente open staan voor de wijk.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u hier vinden.  [link naar Beleidskader 2011-2016: https://www.protestants.amsterdam/over-ons/visie-en-missie.html ]

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De Cantorij

Koffieochtend op de woensdagochtend

Vrouwenkring

Leeskring met een “theologische’link

Vrouwenleeskring Moderne devotie

Bijbelleesgroep tot 50 jaar

Ontmoetingsbijeenkomsten/groothuisbezoek

Kerkborrel 40+

Picknick

Rondje om de kerk

Zustergemeente Poznan in Polen

Voorgenomen bestedingen

Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de komende periode/jaar/jaren het volgende van plan.

Herinrichting kerkgebouw DE ARK

Opstarten eettafel

Verkorte staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.

Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.